porno porno izle porno film izleHR Generalista Képzés


1/2006. (II. 2.) FMM rendelet

a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-ának (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratok köréről a következőket rendelem el:

1. § E rendelet szabályait kell alkalmazni

a) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.),

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

c) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,

d) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény,

e) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény,

f) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény,

g) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény,

h) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény

hatálya alá tartozó munkáltatóra (a továbbiakban: munkáltató), valamint

i) a támogatást nyújtó költségvetési szervre (a továbbiakban: költségvetési szerv)

a külön jogszabályban meghatározott, a központi költségvetésből és az elkülönített állami pénzalapokból nyújtható állami támogatás igénylésével kapcsolatos eljárás és az állami támogatásra vonatkozó jogosultság megállapítása során.

2. § (1) A rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott feltételei megállapítása alapjául a következő iratok szolgálnak:

a) az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 8/C. §-a alapján kiállított hatósági bizonyítvány,

b) az Áht. 15. § (9) bekezdése a) pontjának aa) alpontjában meghatározott feltétel tekintetében az Egyenlő Bánásmód Hatóság által a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83-84. §-a alapján kiállított hatósági bizonyítvány,

c) az Áht. 15. §-a (9) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott feltételek tekintetében a munkáltató nyilatkozata.

(2) A munkáltató az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott nyilatkozata egy példányát annak megtételétől számított nyolc napon belül eljuttatja a nála működő szakszervezet, illetve az üzemi tanács (üzemi megbízott) részére. A nyilatkozat átvételéről - amennyiben az nem postai könyvelt küldeményként kerül megküldésre - a szakszervezet, illetve az üzemi tanács (üzemi megbízott) elismervényt ad át a munkáltatónak.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatósági bizonyítvány helyett a rendezett munkaügyi kapcsolatok megállapításának alapjául

a) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetbiztonsági Irodája,

b) a honvédelmi ágazathoz külön jogszabály alapján tartozó munkáltató esetében a Honvédelmi Minisztérium Jogi és Információvédelmi Főosztálya,

c) büntetés-végrehajtási szervezet esetében az Igazságügyi Minisztérium Büntetés-végrehajtási Felügyeleti Főosztálya,

d) a belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres és rendvédelmi szervek esetében a Belügyminisztérium személyzeti szerve

által kiállított igazolás szolgál.

Záró rendelkezések

3. § E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


nyomtató barát     email-ban tovább küldöm ismerösömnek

  

Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre:

Nem sikerült a lekérdezés, MySQL hibaüzenet: